psdi.workflow.virtual

Interface WorkflowMapSetRemote