psdi.app.workorder

Interface FailureReportSetRemote